ရောင်းချရန်ကျန်ရှိနေသည့် အစုရှယ်ယာ

ရောင်းချရန်ကျန်ရှိနေသည့် အစုရှယ်ယာ

ရောင်းချရန်ကျန်ရှိနေသည့်အစုရှယ်ယာကျပ်သိန်းပေါင်း ၅၇၂၆ သိန်းဖြစ်ပါသည်။