အများပိုင် ဘတ်စ်ကားစနစ်ဖြင့် ပြေးဆွဲမည့် အဆိုပြုလမ်းကြောင်း နှင့် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ

အများပိုင်ဘတ်စ်ကားစနစ်ဖြင့်ပြေးဆွဲမည့်အဆိုပြုလမ်းကြောင်းနှင့် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာများ

Proposed BRT Route Phase-1

ထောက်ကြန့်မှ ပြည်လမ်းအတိုင်း ၈မိုင် လမ်းဆုံအထိ-

ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ

၁။ ထောက်ကြန့်လမ်းဆုံမှတ်တိုင်

၂။ နွယ်ခွေမှတ်တိုင်

၃။ ဘိုခြံမှတ်တိုင်

၄။ ၀ါယာလက်မှတ်တိုင်

၅။ ခရေပင်မှတ်တိုင်

၆။ စော်ဘွားကြီးကုန်းမှတ်တိုင်

၇။ ရှစ်မိုင်မှတ်တိုင်

Proposed BRT Route Phase-1-1
၈ မိုင်လမ်းဆုံမှ ပြည်လမ်းအတိုင်း လှည်းတန်း၊ မြေနီကုန်း၊ ပြည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဆုံ၊ ၎င်းမှ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း ဆူးလေဘုရားလမ်းအထိလည်းကောင်း၊ ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် ဂျိုးဖြူလမ်း၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းအတိုင်း ၈ မိုင်လမ်းဆုံအထိ Counter Clockwise Direction အတိုင်း လည်းကောင်း-

ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ

၈။ လှည်းတန်းမှတ်တိုင်

၉။ မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်

၁၀။ ပြည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းလမ်းဆုံမှတ်တိုင်

၁၁။ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ဆူးလေလမ်းဆုံ မှတ်တိုင်

၁၂။ ဗဟန်း(၃)လမ်း နှင့် ရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်

၁၃။ ရွှေဂုံတိုင်မှတ်တိုင်

၁၄။ ကုက္ကိုင်းမှတ်တိုင်

၁၅။ ချော်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင်

၁၆။ န၀ဒေးမှတ်တိုင်

Phase-1-2

၈ မိုင်လမ်းဆုံမှ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း အတိုင်း၊ ချော်တွင်းကုန်း၊ ကုက္ကိုင်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ဆူးလေဘုရားလမ်းဆုံ ၎င်းမှ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း ဗိုလ်တထောင်ဘုရား လမ်းဆုံ၊ ၎င်းမှ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း အတိုင်း ကမ်းနားလမ်းဆုံ၊ ၎င်းမှ ကမ်းနားလမ်း အတိုင်း ဘုန်းကြီးလမ်းဆုံ၎င်းမှ ဘုန်းကြီးလမ်း အတိုင်း မြောက်ဘက်သို့တက်၍ ပြည်လမ်း အတိုင်း ၈ မိုင်လမ်း ဆုံအထိ Clockwise Direction အတိုင်း လည်းကောင်း၊

ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ

၈။န၀ဒေးမှတ်တိုင်

၉။ချော်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင်

၁၀။ကုက္ကိုင်းမှတ်တိုင်

၁၁။ရွှေဂုံတိုင်မှတ်တိုင်

၁၂။ဗဟန်း(၃)လမ်း နှင့် ရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်

၁၃။ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ပန်းဆိုးတန်းလမ်းဆုံ မှတ်တိုင်

၁၄။ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် ဗိုလ်တထောင်ဘုရား လမ်းဆုံမှတ်တိုင်

၁၅။ကမ်းနားလမ်းနှင့် ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်း ဆုံမှတ်တိုင်

၁၆။ကမ်းနားလမ်းနှင့် ဆူးလေလမ်းဆုံမှတ်တိုင်

၁၇။ကမ်းနားလမ်းနှင့် ဘုန်းကြီးလမ်းဆုံ

၁၈။ပြည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဆုံမှတ်တိုင်

၁၉။မြေနီကုန်းမှတ်တိုင်

၂၀။လှည်းတန်းမှတ်တိုင်

Phase 1 ရှိ လျာထားဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နေရာများ

Phase 1-1 ရှိ လျာထားဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နေရာများ

 

Phase 1-2 ရှိ လျာထားဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နေရာများ