ရောင်းချပြီးအစုရှယ်ယာတန်ဖိုးပေါင်း

ရောင်းချပြီးအစုရှယ်ယာတန်ဖိုးပေါင်း

ရောင်းချပြီးအစုရှယ်တန်ဖိုးပေါင်း

လူဦးရေ (၁၁၁၄)ဦး၊

အစုပေါင်း(၂၄၂၆၄)စု၊

(၂၄၂၆၄)သိန်း