YBPC နှစ်ပတ်လည် အစည်းဝေးတက်ရောက်ရန် Zoom ကို အသုံးပြုခြင်း

 

 

ZOOM Webinar တက်ရောက်ရန် လမ်းညွှန်ချက် PDF ရယူရန်

အစမ်းလေ့ကျင့်ခြင်းကို ၉ လပိုင်း ၁၇ ရက်နေ့  နေ့လည် ၁ နာရီမှ  ၃ နာရီအထိလည်းကောင်း 

အစည်းအဝေး ကို    ၉ လပိုင်း ၁၈ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီမှ စတင်၍လည်းကောင်းကျင်းပပါမည်။ 

 

 

အခက်အခဲတစုံတရာရှိမည်ဆိုပါက ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၀၀၄၇၉၉၄ ှင့် ၀၉-၇၅၀၀၄၇၉၉၅ သို ဖုန်းခေါ်ဆို၍ ဆက်သွယ်ိုင်ပါသည်။